Politika privatnosti

INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Turistička agencija Barcino Tours d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Barcino Tours) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br.87, od 13.11.2018. godine).

Pored zakonske odredbe iz čl.23 i čl.24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Vaše podatke obradjujemo zakonito, pošteno i transparentno i ovom informacijom Barcino Tours želi da Vas na jednostavan način upozna sa svrhom obrade, vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas ili od drugog lica, kao i o načinu zaštite Vaših prava i drugih informacija vezano za obradu podataka.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime, prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (npr. ime, prezime, mail adresa, br.pasoša itd.)

 

Indentitet i kontakt podaci rukovaoca podataka

Rukovalac podacima o ličnosti je Preduzeće za turizam, marketing i usluge „Barcino Tours“ DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul.Zaplanjska 32, PIB: 104233719,

MB: 20106182, kontakt telefon 036/618-166, e-adresa [email protected]

 

Kontakt podaci zaposlenog zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti

Zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (Lice za zaštitu podataka), možete se obratiti za sva pitanja koja se tiću obrade Vaših podataka o ličnosti odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledećih načina:

 • Na adresu elektronske pošte [email protected]
 • Na adresu Barcino Tours poslovnica sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o licnosti

 

Svrha i pravni odnos za obradu

Svrha i pravni odnos za obradu Vaših podataka zavisi od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa Barcino Tours-om i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikuplja (npr zaključivanje Ugovora o putnom/turističkom aražmanu).

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka može biti propisan Zakonom ili se prikupljanje i obrada vrše u svrhu izvršenja Ugovora ili u svrhu zaštite legitimnog intresa Barcino Tours-a ili trećeg lica ili na osnovu Vašeg pristanka kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove informacije. Obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

 

Pružanje turističkih usluga i izvršenje Ugovora

Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključivanje i izvršenje Ugovora o korišćenju proizvoda (aranžmana, kopneni i vazdužni prevoz) ili usluga ili kako bi Barcino Tours na Vaš zahtev preduzeo određene radnje pre zaključenja Ugovora. Ako odbijete da pružite podatke za ovu svrhu Barcino Tours neće biti u mogućnosti da zaključi Ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu.

 

Postovanje zakonskih propisanih obaveza Barcino Tours-a

Za obradu podataka o ličnosti koja je nužna radi poštovanja propisanih obaveza Barcina nije potreban Vaš pristanak. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa ili ispunjenja zahteva nadležnih organa (Tursitičke inspekcije ili nadležnog Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacije) kao i u svrhu rešavanje prigovora u skladu sa važećim propisima.

 

Potrebe legitimnog intresa Barcino Tours-a ili trećih lica

U odredjenim slučajevima Barcino Tours obradu Vaših podataka zasniva na zaštiti legitimnih intresa, bili svojih, bilo trećih lica, sa tim da legitimni interes mora biti jači od Vaših interesa, prava i slobode i da im ne štete. Barcino Tours obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr u sledećim slučajevima:

 • Kada je svrha obrade utvrđivanje afiniteta i stavova klijenta u okviru razvoja novog proizvoda i usluge, u cilju da se unapredi postojeća ponuda proizvoda i usluga, tako da to bolje odgovara njihovim potrebama i željama (tako da se interes Barcino Tours-a da svojim klijentima pruži bolju i kvalitetniju uslugu podudara sa interesom i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu i proizvod);
 • Kada je svrha obrade obezbeđivanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Barcino Tours-a, uključujući i bezbednost proizvoda i usluga koje se nude klijentima;
 • Kada se obrada vrši sa ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorijama Barcino Tours-a (npr video nadzor);
 • Kada se obrada vrši radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela i zloupotreba na štetu Barcino Tours-a, njenih klijenata i/ ili trećih lica;
 • Kad se obrada vrši za računovodstvene potrebe Barcino Tours-a;
 • Kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarenja prava i interesa Barcino Tours-a ili drugih lica.

U navedenim slucajevima Vaš pristanak za obradu podatka o ličnosti nije potreban.

 

Pristanak na obradu podataka

Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Barcino Tours-u daje pravo da Vam dostavlja komecijalne informacije i direktne ponude svojih proizvoda i usluga, kao i da vam se obrati radi ispitivanja tržišta i zadovoljstva proizvodima i uslugama. Obrada se vrši kako bi Barcino Tours dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama i pogodnostima, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanje, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi i nagradio Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama, u vidu čestitki, poklon-vaučera ili reklamnog materijala.

Uskraćivanjem pristanka na obradu na navedeno ne utiče na izvršenje Ugovora koje ste zaključili sa Barcino Tours-om, sprovođenja obaveza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Barcino Tours. Dati pristanak možete u bilo kom trenutku opozvati kontaktiranjem Barcino Tours-a.

 

Vrste podataka o ličnosti koje se obradjuju

U cilju ostvarivanja našeg poslovnog odnosa, potrebni su Vaši osnovni identifikacioni podaci. U tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, grad i adresa sa kućnim brojem, broj pasosa, email i broj telefona.

Odbijanje pružanja ovih podatak ima za posledicu odbijanje Vašeg zahteva za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Barcino Tours-om.

 

Ostale vrste podataka

Barcino Tours obrađuje i Vaše kontakt podatke za međusobnu komunikaciju ili istragu mogućih zloupotreba i to su: adresa za prijem pošte, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, email adresa. Ti podaci mogu biti korišćeni u svrhu izvršenja nekog Ugovora (npr dostava propisanih i ugovorenih obaveštenja).

Ukoliko nam se obraćate putem interneta, korišćenjem kontakt forme na web stranici Barcino Tours-a i od nas očekujete povratnu informaciju, potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni i kontakt podaci kao što su: ime i prezime, broj telefona, email adresa i slično. Podaci koje nam date na navedeni način neće biti vidljivi drugim korisnicima.

U nastavku su prikazani podaci koje prikupljamo i obradjujemo u zavisnosti od vrste proizvoda i usluga koje nameravate da koritite, a koji su potrebni za izvršenje ugovora ili radnje koje predhode zaključenju ugovora.

Putni Aražmani:uz Vaše indentifikikcione podatke, u slučaju postojanja I drugih učesnika, potrebni su nam i njihovi indentifikacioni podaci

Drumske i vazdužne karte; uz Vaše indentifikikcione podatke, u slučaju postojanja i drugih učesnika, potrebni su nam I njihovi indentifikacioni podaci.

 

Lični podaci koje Barcino Tours obradjuje kao obrađivač

Osim kao rukovalac obrade, Barcino Tours obrađuje i određene lične podatke kao obrađivač po osnovu Ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr zastupnik u osiguranju, prodaja avio karata, autobuski prevoz putnika ili prodaja aražmana preko subagenata/resaler). U tim slučajevima Barcino Tours obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputstvima koje je saglasno Zakonu dobila od rukovaoca podataka.

 

Način prikupljanja podataka o ličnosti

Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica (npr subagenti, hoteli, prevoznici, medijske kuće, društvene mreže, agencije za regrutovanje i zapošljavanje). Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili direktno od Vas, Barcino Tours Vas o uslovima obrade podataka o ličnosti obaveštava najkasnije 30 dana od dana kada su ti podaci prikupljeni, osim kada ste o tome već upoznati ili kada je obaveštenje nemoguće ili bi bilo utrošeno nesrazmerno vremena i sredstava ili je prikupljanje bilo propisano Zakonom kojim se istovremeno obezbeđuju mere zaštite Vaših legitimnih interesa i poverljivosti podataka.

 

Primaoci podataka o ličnosti

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje Vaši lični podaci se dele interno, u okviru naših poslovnica. Takođe, Barcino Tours može da deli Vaše podatke i sa trećim licima /knjigovodstvenom agencijom, advokatima, osiguravajućom kućom, sa kurirskim službama, klaud provajderima, hosting kompanijama, čet servisom i softverskom i IT kompanijama, aktivnostima revizija ili konsaltinga, upravljanje komunikacijom sa klijentom, kao i arhiviranje podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi, evidentiranje kvaliteta usluge, istraživanje tržista, informisanja i komercijalne ponude proizvoda i usluga, nadleznim organima.

Lica kojima se dostavljaju Vaši podaci mogu nastupati kao (1) samostalni rukovaoci podataka, tj subjekti koji sami odredjuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti, (2) obrađivači podataka tj subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime Barcino Tours-a kao rukovaoca, (3) zajednički rukovaoci podataka, koji zajedno sa Barcino Tours-om određuju svrhu i način obrade.

Navedena lica dužna su da pri obradi Vaših podataka primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite.

 

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Barcino Tours Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno vrši prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.

Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primeren nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen Međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti.

Lični podaci se prenose u druge države samo u onoj meri koja je neophodna za izvršenje naših poslovnih ugovora sa Vama. Server Herzner sa sedištem u Nemačkoj, a koji Barcino koristi u svom radu, poseduje visok nivo zaštite podataka o ličnosti i kao takav služi za skladištenje Vaših podataka.

Nemačka je država sa veoma visokim standardima u zaštiti ličnih i članicu Konvecije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Prenos Vaših podataka u državu ili medjunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost i ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 69. Zakona.

 

Bezbednost ličnih podataka

Barcino Tours preduzima sve odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših podataka, počev od alarmnih sistema u svakoj poslovnici, preko kadrovske obučenosti do najviših zašita našeg server.

 

Metod obrade i period cuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati ručno i elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Podaci se čuvaju do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ako su Barcino Tours-u neophodni za ostvarenje svojih propisanih obaveza i legitimnih interesa.

 

Prava lica na koje se odnose podaci

U cilju zaštite Vaših prava kao lica ciji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od ponuđenih načina.

Ukoliko zahtev podnesete elektronskim putem, informacije će Vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate dostavu na drugi način. Na svaki Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju velikog broja zahteva ili složenosti postupka, moguć je rok od 90 dana, o čemu ćete biti obavešteni. Ukoliko je Vaš zahtev neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo, u skladu sa Zakonom, da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje.

Kao lice čije podatke Barcino Tours prikuplja i obrađuje na osnovu Zakona o zaštiti podataka ličnosti imate prava na sledeće:

 • Pravo na pristup: podrazumeva se da od Barcino Tours-a možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijate informacije kao što su svrha obrade, vrsta podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl.
 • Pravo na ispravku podataka: Barcino Tours će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.
 • Pravo na brisanje podataka: Barcino Tours ce na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz Člana 30. Zakona (npr ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji Zakonski osnov za obradu). Barcino Tours ne može brisati Vaše podatke ako je obaveza obrade propisana Zakonom ili neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva.
 • Pravo na ograničenje obrade: Barcino Tours ce na vas zahtev ograničiti obradu Vaših podataka (uz poštovanje ogrančenja koja su predviđena zakonom );
 • Pravo na prenosivost podataka: Barcino Tours ce na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Barcino Tours-a, ako su ispunjeni svi navedni uslovi, (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje Ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano/manuelno, (c) prenos ne utiče štetno na ostvarenje prava i sloboda drugih lica. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Barcino Tours podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnicki izvodljivo.
 • Pravo na prigovor: U bilo kom trenutku Barcino Tours-u možete podneti prigovor na obradu podatka o ličnosti zasnovan na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja posla u javnom interesu ili izvršenja Zakonom propisanih ovlašćenja Barcino Tours -a, nakon čega će Barcino Tours obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji Zakoniti osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva. Prigovor možete podneti u bilo kom trenutku i može se odnositi na obradu podatka za potrebe direktnog oglašavanja uključujući i profilisanje povezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Barcino Tours će prekinuti obradu podatka o ličnosti.
 • Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja: Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko niste zadovoljni sa odlukom Poverenika, protiv nje možete tužbom pokrenuti Upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.
Početna
Hit ponude
Kontakt