Политика за приватност

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Туристичката агенција Barcino Tours doo Врњачка Бања (во натамошниот текст: Barcino Tours) ги обработува вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РС“ бр. 87, од 13.11.2018 година).

Покрај законските одредби од член 23 и член 24 од Законот за заштита на личните податоци, ние ги обработуваме вашите податоци законски, правично и транспарентно и со оваа информација Barcino Tours сака на едноставен начин да ве информира за целта на обработката, тип на вашите лични податоци собрани директно од вас или друго лице, како и како да ги заштитите вашите права и други информации поврзани со обработката на податоците.

Лични податоци се сите податоци кои се однесуваат на физичко лице чиј идентитет е одреден или може да се идентификува, директно или индиректно, особено врз основа на идентификациски знак, како што се име, презиме, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор во електронските комуникациски мрежи или еден , односно неколку карактеристики на неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен и социјален идентитет (пр. име, презиме, адреса на е-пошта, број на пасош и сл.)

 Идентитетот и деталите за контакт на контролорот на податоците

Контролор на личните податоци е Друштвото за туризам, маркетинг и услуги „Barcino Tours“ ДОО Врњачка Бања, со седиште во Врњачка Бања, ул. Београдска бр.8, ПИБ: 104233719,

МБ: 20106182, телефон за контакт 036 / 618-166, е-пошта [email protected]

 Контакт податоци на вработениот задолжен за заштита на личните податоци

Можете да контактирате со вработениот задолжен за заштита на личните податоци (лице за заштита на податоци) за сите прашања во врска со обработката на вашите лични податоци или за остварување на правата пропишани со закон, на еден од следниве начини:

 • На е-поштата [email protected]
 • На адреса на филијала Barcino Tours со назнака Лице за заштита на лични податоци

 Цел и правен однос за обработка

Целта и правниот однос за обработка на вашите податоци зависи од видот на деловниот однос што го имате со Barcino Tours и се обработуваат само до степен што е неопходен за исполнување на целта за која се собрани (на пр. склучување договор за аранжман за патување/туризам).

Правната основа за собирање и обработка на податоци може да биде пропишана со закон или собирањето и обработката се врши заради извршување на Договорот или за заштита на легитимниот интерес на Barcino Tours или трета страна или со ваша согласност како што е наведено подолу. Обработката е неопходна со цел да се заштитат виталните интереси на субјектот на податоците или на друго физичко лице;

 Обезбедување на туристички услуги и извршување на Договорот

Обработката на вашите податоци е неопходна за склучување и извршување на Договорот за користење на производи (аранжмани, копнен и воздушен транспорт) или услуги или за Barcino Tours да преземе одредени активности на ваше барање пред да го склучи Договорот. Доколку одбиете да дадете информации за оваа намена, Barcino Tours нема да може да склучи договор со вас или да ви ја обезбеди бараната услуга.

 Почитување на законските обврски на Barcino Tours

Вашата согласност не е потребна за обработка на лични податоци кои се неопходни за усогласување со пропишаните обврски на Barcinо. Оваа обработка се врши на пр. заради примена на прописите или исполнување на барањата на надлежните органи (Туристичка инспекција или надлежното Министерство за трговија, туризам и телекомуникации) како и заради решавање на поплаки во согласност со важечките прописи.

 Потреби од легитимен интерес на Barcino Tours или трети лица

Во одредени случаи, Barcino Tours ја заснова обработката на вашите податоци на заштита на легитимните интереси, без разлика дали се нејзини или трети лица, под услов легитимниот интерес да биде посилен од вашите интереси, права и слободи и да не им наштети. Barcino Tours ја заснова својата обработка на податоци на легитимен интерес, на пример во следниве случаи:

 • Кога целта на обработката е да се утврдат афинитетите и ставовите на клиентот во развојот на нови производи и услуги, со цел да се подобри постоечката понуда на производи и услуги за таа подобро да одговара на нивните потреби и желби (за да може Barcino Tours подобро да ја извршува услугата со повисок квалитет и одговара на интересите и очекувањата на клиентите да ја добијат најдобрата можна услуга и производ);
 • Кога целта на обработката е да се обезбеди безбедност на ИТ системите и бизнисот на Barcino Tours, вклучувајќи ја и безбедноста на производите и услугите што им се нудат на клиентите;
 • Кога обработката се врши со цел следење и одржување на физичка безбедност во деловните простории на Barcino Tours (на пр. видео надзор);
 • Кога обработката се врши заради спречување и истрага на измами и други кривични дела и злоупотреба на штета на Barcino Tours, неговите клиенти и/или трети лица;
 • Кога обработката се врши за сметководствени цели на Barcino Tours;
 • Кога обработката е неопходна за да се покренат и водат правни постапки пред државните органи со цел да се искористат правата и интересите на Barcino Tours или други лица.

Во овие случаи, вашата согласност за обработка на лични податоци не е потребна.

 Согласност за обработка на податоци

Вашата согласност за обработка на лични податоци му дава право на Barcino Tours да ви обезбеди комерцијални информации и директни понуди на своите производи и услуги, како и да ве контактира за истражување на пазарот и задоволство од производите и услугите. Обработката се врши со цел Barcino Tours дополнително да ја приспособи понудата на вашите желби и потреби, навремено да ве информира за новите услуги и придобивки, да добива повратни информации за дадените услуги, да разгледа предлози за подобрување, да ве вклучи во спроведените истражувања и анкети и да ја награди вашата лојалност преку учество во наградни игри, во форма на честитки, ваучери за подарок или рекламен материјал.

Со одбивањето да се согласите за обработка на горенаведеното, тоа не влијае на извршувањето на Договорот што сте го склучиле со Barcino Tours, спроведувањето на обврските или обработката врз основа на легитимниот интерес на Barcino Tours. Можете да ја отповикате вашата согласност во секое време со контактирање на Barcino Tours.

Видови лични податоци кои се обработуваат

За да ја воспоставиме нашата деловна врска, потребни ни се вашите основни податоци за идентификација. За таа цел собираме и обработуваме податоци како што се: име и презиме, датум на раѓање, град и адреса со куќен број, број на пасош, е-пошта и телефонски број.

Одбивањето да ги дадете овие информации ќе резултира со одбивање на вашето барање за воспоставување деловен однос со Barcino Tours.

Други видови податоци

Barcino Tours исто така ги обработува вашите информации за контакт за меѓусебна комуникација или истрага за можни злоупотреби, како што се: поштенска адреса, фиксен и/или мобилен телефонски број, адреса на е-пошта. Оваа информација може да се користи за целите на извршување на Договорот (на пр. испорака на пропишани и договорени известувања).

Доколку не контактирате онлајн, користејќи ја формата за контакт на веб-страницата на Barcino Tours и очекувате повратни информации од нас, потребна ни е вашата основна идентификација и информации за контакт како што се: име и презиме, телефонски број, адреса на е-пошта и слично. Информациите што ни ги давате на овој начин нема да бидат видливи за другите корисници.

Подолу се податоците што ги собираме и обработуваме во зависност од видот на производите и услугите што имате намера да ги користите, а кои се неопходни за извршување на договорот или дејствија што претходат на склучувањето на договорот.

Аранжмани за патување: покрај вашите податоци за идентификација, во случај на постоење на други учесници, потребни ни се и нивните податоци за идентификација

Патни и авионски билети; покрај вашите податоци за идентификација, во случај на постоење на други учесници ни требаат и нивни податоци за идентификација.

 Лични податоци обработени од Barcino Tours како процесор

Покрај обработката, Barcino Tours обработува одредени лични податоци како обработувач според договор што му го довериле трети лица за одредени операции за обработка на лични податоци (на пр. агент за осигурување, продажба на авионски билети, превоз со патници или продажба на подзакуп). Во овие случаи, Barcino Tours ги обработува податоците исклучиво според наредбата и инструкциите добиени од контролорот на податоци во согласност со Законот.

 Начин на прибирање лични податоци

Вашите информации ги собираме директно од вас или од трети страни (на пр. субагенти, хотели, превозници, медиумски куќи, социјални мрежи, агенции за регрутирање и вработување). Доколку не сме ги собрале вашите податоци директно од вас, Barcino Tours ве известува за условите за обработка на личните податоци најдоцна во рок од 30 дена од денот кога се собрани овие податоци, освен кога веќе сте свесни за тоа или кога известувањето е невозможно или би било непропорционално или собирањето било пропишано со закон кој истовремено обезбедува мерки за заштита на вашите легитимни интереси и доверливоста на податоците.

Приматели на лични податоци

Со цел да се воспостави деловна соработка, вашите лични податоци се споделуваат внатрешно, во нашите филијали. Barcino Tours, исто така, може да ги сподели вашите информации со трети страни / книговодствени агенции, адвокати, осигурителни компании, курирски услуги, хостинг компании, услуги за разговор и софтвер и ИТ компании, ревизорски или консултантски активности, управување со комуникација со клиентите, како и архивирање податоци и документација во хартиена или електронска форма, со евиденција на квалитетот на услугата, истражување на пазарот, информации и комерцијална понуда на производи и услуги, до надлежните органи.

Лицата до кои се доставуваат вашите податоци може да дејствуваат како (1) независни контролори на податоци, односно субјекти кои ја одредуваат целта и начинот на обработка на личните податоци, (2) обработувачи на податоци, односно субјекти кои обработуваат лични податоци во име на Barcino Tours како контролор, (3) заеднички контролори на податоци, кои заедно со Barcino Tours ја одредуваат целта и начинот на обработка.

Овие лица се обврзани да ги применуваат сите неопходни технички, организациски и кадровски мерки за заштита при обработката на вашите податоци.

Пренос на лични податоци во други земји

Barcino Tours ги обработува вашите лични податоци во Република Србија и по исклучок ги пренесува личните податоци на друга земја или меѓународна организација без претходно одобрение доколку се утврди дека другата земја или меѓународна организација обезбедува соодветно ниво на заштита на личните податоци.

Се смета дека е обезбедено соодветно ниво на заштита во земјите и меѓународните организации (а) кои се членки на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на поединци во однос на автоматска обработка на лични податоци и (б) која Европската комисија ја определила да обезбеди соодветно ниво на заштита;  со кој е склучен Меѓународниот договор за пренос на лични податоци.

Личните податоци се пренесуваат во други земји само до оној степен што е неопходен за извршување на нашите деловни договори со вас. Германскиот сервер Herzner што го користи Barcino во својата работа има високо ниво на заштита на личните податоци и како таков служи за складирање на вашите податоци.

Германија е земја со многу високи стандарди за лична заштита и членка на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на поединци во однос на автоматска обработка на лични податоци.

Преносот на вашите податоци на држава или меѓународна организација која не ги исполнува горенаведените услови ќе се изврши само со ваша експлицитна согласност и доколку се исполнети други услови пропишани со член 69 од Законот.

 Безбедност на личните податоци

Barcino Tours ги презема сите соодветни безбедносни мерки за заштита на вашите податоци, од алармни системи во секоја филијала, преку обука на персоналот до највисока безбедност на нашиот сервер.

 Начин на обработка и период на чување на личните податоци

Вашите лични податоци ќе се обработуваат рачно и електронски, на начин што ќе гарантира безбедност и доверливост. Податоците се чуваат до крајот на целта на обработка за која се собрани, освен ако не се неопходни за Barcino Tours да ги исполни своите пропишани обврски и легитимни интереси.

Права на субјектите на податоци

Со цел да ги заштитите вашите права како субјект на податоци, можете во секое време да контактирате со Службеникот за заштита на податоци на еден од дадените начини.

Доколку вашето барање го поднесете по електронски пат, информациите ќе ви бидат доставени во најчесто користената електронска форма, освен ако не побарате поинаку. Ние ќе одговориме на секое ваше барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 30 дена од датумот на прием на барањето. Во случај на голем број барања или сложеност на постапката, можен е рок од 90 дена, за што ќе бидете известени. Доколку вашето барање е неосновано или често се повторува, можеме, во согласност со Законот, да го одбиеме или да наплатиме трошоци за негова реализација.

Како лице чии податоци Barcino Tours ги собира и обработува во согласност со Законот за заштита на лични податоци, имате право на следново:

 • Право на пристап: се подразбира дека можете да добиете информации од Barcino Tours за тоа дали вашите лични податоци се обработуваат и, доколку е така, дозвола за пристап до вашите лични податоци и примање информации како што се целта на обработката, видот на податоците за лица, приматели на податоци, период на чување итн.
 • Право на корекција на податоците: Barcino Tours, на ваше барање, ќе ги коригира вашите податоци што се неточни или ќе ги дополни нецелосните податоци.
 • Право на бришење податоци: Barcino Tours ќе ги избрише вашите податоци на ваше барање доколку се исполнети сите услови од член 30 од Законот (на пр. ако целта за која се собрани е исполнета, доколку согласноста за обработка е повлечена и нема законска основа за обработка) . Barcino Tours не може да ги избрише вашите податоци ако обврската за обработка е пропишана со закон или неопходна за покренување, поднесување или одбрана на правно барање.
 • Право на ограничување на обработката: Barcino Tours ќе ја ограничи обработката на вашите податоци на ваше барање (предмет на ограничувањата предвидени со закон);
 • Право на преносливост на податоци: на ваше барање, Barcino Tours ќе обезбеди лични информации во структурирана, најчесто користена и електронски читлива форма и ќе ви овозможи да ги пренесете на друг оператор без мешање од Barcino Tours, доколку се исполнети сите горенаведени услови, (а ) обработката се заснова на согласност или е неопходна за извршување на Договорот, (б) обработката се врши автоматски / рачно, (в) преносот не влијае негативно на остварувањето на правата и слободите на другите. Ова право ја вклучува можноста да се бара од Barcino Tours да пренесува лични податоци директно на друг оператор доколку е технички изводливо.
 • Право на приговор: во секое време, може да се спротивставите на обработката на личните податоци од Barcino Tours врз основа на легитимни интереси или неопходни за извршување на работа во јавен интерес или за остварување на законските овластувања на Barcino Tours, по што Barcino Tours ќе прекине понатамошна обработка на таквите податоци, освен ако постои правна основа за обработка што ги надминува вашите интереси или слободи или ако обработката се врши со цел да се покрене, поднесува или да се брани од правно барање. Може да поднесете жалба во секое време и може да се однесува на обработка на податоци за целите на директно рекламирање, вклучително и профилирање поврзано со директно рекламирање. Во тој случај, Barcino Tours ќе престане да обработува лични податоци.
 • Право на жалба до Комесарот за информации од јавно значење: Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци се врши спротивно на одредбите од Законот или другите важечки прописи, можете да поднесете жалба до Комесарот за информации од јавен важност и Заштита на лични податоци. Доколку не сте задоволни од одлуката на Комесарот, против истата можете да поднесете управен спор со тужба во рок од 30 дена од приемот на решението. Поднесувањето тужба во управен спор не влијае на правото на поведување друга управна или судска постапка за заштита.
Početna
Hit ponude
Kontakt

Poštovani putnici,

Usled novonastale situacije i blokade računa Barcino Toursa, obaveštavamo sve putnike koji imaju uplaćene aranžmane za 2024. godinu da se obrate osiguravajućoj kući Millenium Osiguranje, www.mios.rs, oko naplate svojih potraživanja. Potrebno je da tom prilikom imate Ugovor o Putovanju, Program putovanja, koji imate u download sekciji našeg websajta, Opšte Uslove Putovanja, koje imate na našem websajtu, Priznanicu o uplaćenim sredstvima i Garanciju Putovanja, koju ste dobili prilikom zaključenja ugovora.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti na email [email protected].

Srdačan pozdrav,

Barcino Tours